Obrona cywilna - Alarmowanie i ostrzeganie ludności

Rodzaje alarmów, treść komunikatów ostrzegawczych, sygnały alarmowe

 

Podstawowe zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu:

 
•    włącz odbiornik radiowy i telewizyjny na częstotliwości kanału stacji lokalnej,

•    postępuj zgodnie z zalecaniami podawanymi w komunikatach,

•    wykonuj polecenia organów kierujących akcją ratowniczą.

 

alarm

 

Szczegółowe postępowanie po ogłoszeniu alarmu


Alarm powietrzny

 

Po usłyszeniu zapowiedzi słownej o ogłoszeniu alarmu powietrznego należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.

 

Osoby znajdujące się w domu powinny:


• ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności‚ indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF itp.,

• wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu,

• zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,

• zawiadomić o alarmie sąsiadów,

• udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.


Osoby znajdujące się miejscu publicznym powinny:


• udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,

• pomagać słabszym, chorym i ułomnym,

• podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej.

 


Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego winni zatrzymać je i zaparkować tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Kierowca i pasażerowiepowinni udać się do najbliższego ukrycia. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

 

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

 

Po usłyszeniu zapowiedzi słownej o uprzedzeniu o zagrożeniu skażeniami należy:


• nie zbliżać się do rejonu awarii,

• zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,

• stosować się do zaleceń informacji przekazywanych w komunikatach, głównie środkami

nagłaśniającymi umieszczonymi na samochodach.


Przebywając na terenie otwartym należy:


• zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary),

• opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,

• udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.


Osoby przebywające w pomieszczeniach, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem skażenia nie

zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:


• włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń‚

• pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna i otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych,

• osoby wyposażone w maski przeciwgazowe zakładają je,

• do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien innych otworów wentylacyjnych,

• powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku a więc dużego zapotrzebowania na tlen,

• wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), wygasić ogień w piecu,

• do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, ręcznik itp.,

• przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń kierownictwa.

 

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami należy:

 

• sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,

• sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy,

• sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,

• jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),

• przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.

 

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 

Po usłyszeniu sygnału o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska należy:

 

  • zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych. Stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach,
  • nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska.


Przebywając na terenie otwartym należy:

  • opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.


Przebywając w pomieszczeniach należy:

  • włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń.

 

Odwołanie alarmu

 

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:


• opuścić schron (ukrycie),

• w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,

• przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,

• przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,

• przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi i poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,

• stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej,

• w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.